เมื่อวันที่  8  กันยายน  2557   สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์  ,สนง.ปศอ.ฆ้องชัย  และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557   ณ  วัดโพธิ์ศรี  บ้านโคกประสิทธิ์  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์   

โดยดำเนินงานร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   และได้รับเกียรติจากท่านเกรียงไกร  กิริวรรณา  นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขแมว  ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว  และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

{AG}56{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ: นิรุตต์  ศรีสร้อย
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน