เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม

โดยมีนายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ มีบุคลากรข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 40 คน

{AG}55{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:โกศล  รักสกุล
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน