เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 23 ตัว

 

โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโคจำนวนดังกล่าวจะมอบให้เกษตรกรแปลงต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเกษตรกรอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตในรูปของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

{AG}61{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน