เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้แรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน   ในฟาร์มปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประหยัด เรเชียงแสน เป็นประธาน และมีสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

{AG}102{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: เกศวดี โคตรภูเวียง/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน