เมื่อวันที่  24   มิถุนายน  2559    เวลา   09.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์     ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผนพัฒนาบุคคลากร (IDP) รอบที่ 2/2559   หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ, กลุ่มงานทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง   มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้  จำนวน  30  ราย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  (คลิกดูรายละเอียด)

{AG}101{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ:โกศล  รักสกุล/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน