เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชมรมไก่งวง      ระดับเขตในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 3/2557

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการชมรม    ไก่งวงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายชัชวาล ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เขต 4    เป็นประธาน

{AG}49{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน