เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม  2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  มีเกษตรกรเข้ามารับบริการจำนวน  62  ราย

{AG}50{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่

อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน