เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปี 2557 (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)  

 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายบวร  พลเทพ  บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการจัดอบรมอยู่ 2 รุ่น ดังนี้

       - รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557  จำนวน  14 คน
       - รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557  จำนวน  14 คน
รวมแล้วมีเกษตรกรเข้าร่วม  28  คน มีการสาธิตการทำอาหารสัตว์, การทำน้ำหมัดชีวภาพและดูงานตามจุดเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

 {AG}42{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:นางรสรินทร์  ดอกดู่
 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน