เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2557 เวลา 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯร่วมโครงการเกษตรร่วมใจ เปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย บริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี ภายใต้โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์  SML บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดังกล่าวฯ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้-มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ 

{AG}52{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่

อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน