เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 ตัว

โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโคจำนวนดังกล่าวจะมอบให้เกษตรกรแปลงต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตในรูปของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

{AG}51{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่

อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน