เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  จัดอบรมเกษตรกรโครงการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ในปีงบประมาณ 2557

วัตถุประสงค์ 
        1.เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกร 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 2 อำเภอ
        2.เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นตัวอย่างในการศึกษาดูงานของเกษตรกรในหมู่บ้านอื่น

ซึ่งโครงการนี้มีเกษตรเข้าร่วม 20 ราย ได้แก่
       1.เกษตรกร หมู่ที่ 7,15 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จำนวน  10  ราย
       2.เกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จำนวน  10  ราย

{AG}37{/AG}

  

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์สวาทวงษ์
อนุมัติข่าว:นายประหยัด
เรเชียงแสน