เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดประกวดไก่พื้นเมือง ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสู่ขวัญข้าว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 โดยได้จัดการประกวดไก่พื้นเมือง 2 ประเภท ได้แก่ พ่อพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว และพ่อพันธุ์ไก่ประดูหางดำ


ผลการประกวด  ดังนี้
1.พ่อพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว
รางวัลที่ 1  เงินสด 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ไก่พื้นเมืองของนายประเสริฐสุข คำนึง บ้านเลขที่ 35 ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 2  เงินสด 700 บาท และใบประกาศนียบัตร ไก่พื้นเมืองของนายเพชร พันธ์ประดับ บ้านเลขที่ 66 หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 3  เงินสด 500 บาท และใบประกาศนียบัตร ไก่พื้นเมืองของนายประเสริฐสุข คำนึง บ้านเลขที่ 35 ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.พ่อพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ
รางวัลที่ 1  เงินสด 1,000  บาท และใบประกาศนียบัตร ไก่พื้นเมืองของนายสมบัติ  คำยุธา บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 6  ตำบลภูปอ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 2  เงินสด 700  บาท และใบประกาศนียบัตร  ไก่พื้นเมืองของนายศุภชัย  ภูแข่งหมอก บ้านเลขที่ 43 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 3   เงินสด  500 บาท และใบประกาศนียบัตร ไก่พื้นเมืองของนายศักดิ์ชัย  อุดรทิพย์ บ้านเลขที่ 661  ถนนอนรรฆนาค  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

{vsig}/pic/14/{/vsig}    

ข่าว/ถ่ายภาพ: ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน