เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศรีวิลัย ภารเจิม นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกของตำบล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 30 คน


ในการนี้ นายอนุชา ศิริจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในหัวข้อ
1.การเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม
2.โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก
3.การควบคุมป้องกันโรค
4.การเพิ่มผลผลิตและการตลาด

{vsig}/pic/17/{/vsig}    

ข่าว/ถ่ายภาพ: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน