เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศักดิ์ศรี   ศรีบาลแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายอนุชา ศิริจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในหัวข้อ
1.สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มในอนาคต การป้องกัน การเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
2.โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
3.ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโพนทอง
4.โรค PRRS ในสุกร

 {vsig}/pic/18/{/vsig} 

ข่าว/ถ่ายภาพ: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย: รสรินทร์  สวาทวงษ์ 
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน