วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสถานพยาบาลสัตว์เอกชน 2 แห่ง ดำเนินงานตามโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (
Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

มีผลการดำเนินการ ดังนี้
1. ให้บริการผ่าทำหมันสุนัข-แมว แบ่งเป็น สุนัขเพศเมีย จำนวน 22 ตัว,สุนัขเพศผู้ จำนวน 21 ตัว ,
แมวเพศเมีย จำนวน 24 ตัว ,แมวเพศผู้ จำนวน 36 ตัว รวมทั้งสิ้น 103 ตัว
2.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,สุนัขเพศเมีย เพศผู้ รวม จำนวน 175 ตัว ,แมวเพศเมีย เพศผู้
รวมจำนวน 137 ตัว รวมทั้งสิ้น 312 ตัว
ประชาชนผู้เข้ารับบริการ 67 ราย รวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า          
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง