วันที่
22 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ,อำเภอห้วยเม็ก ,อบต.พิมูลและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ โค กระบือ ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามสัญญาครบและมอบกระบือ จำนวน 25 ตัว ให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิต ณ บริเวณพิธีชั่วคราวโรงเรียนหาดทรายมูลพิทยา ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง