วันที่ 13 มกราคม 2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามการชำระเงินกู้โครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์  ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเนื้อมาตรฐานอินทรีย์ตำบลนาจารย์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง