วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) รับรองใหม่ จำนวน 6 ฟาร์ม พื้นที่ตำบลสหัสขันธ์ และตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร (มกษ.6403-2565)
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง