วันที่  8  กุมภาพันธ์  2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต พร้อมทั้งได้เชิญเทศบาลและผู้ประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย โดยมีนายสุทิน  กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง