วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยผึ้ง จัดฝึกอบรม
กิจกรรมการจัดเวที 3/5 ประสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 45 ราย ณ ศูนย์ ศพก.นายเฉลิมพล พันพล ณ หมู่ที่ 1 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง