สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 400 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 40 คน ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

{AG}66{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:โกศล  รักสกุล
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว:นายประหยัด 
เรเชียงแสน