การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

1.แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2563  (Excel_IDP_2563)

2.การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  2.1 หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ (หนังสือแจ้ง)
  2.2 หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย (หนังสือแจ้ง)
  2.3 หนังสือเชิญวิทยากร (หนังสือเชิญ)

3.การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
                 3.1 แจ้งแผน
พัฒนาบุคลากรเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 (แจ้งแผน) (ประกาศIDP)

                 3.2  หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ฯ (โครงการ)
                 3.3  หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (คณะทำงาน)
                 3.4  สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม
                 3.5  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 / 2563  
                        " หลักคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการที่ดี " (แผนปฎิบัติ)
                 3.6  เนื้อหาการฝึกอบรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการที่ดี (เนื้อหา 1)  (เนื้อหา 2)

                  3.7  ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาพกิจกรรม) (กิจกรรม)

  4.มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
                 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบประเมิน)
                 4.2 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง  (แบบทดสอบ1) (แบบทดสอบ2)

                 4.3 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง (สรุปคะแนน)

                 4.4 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   (ติดตามการใช้งาน) (ติดตามใช้งาน2)

                 4.5 สรุปผลแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบ้ติงาน (สรุปการนำไปใช้ประโยชน์)

        5.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "หลักคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการที่ดี"

                 5.1 การแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน (ความคิดเห็น)

        6.บันทึกสรุปบทเรียน
                 6.1 สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (สรุปผลจากบทเรียน)