การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

1.แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2563 (Excel แบบฟอร์มแผน)  (Excel เก็บข้อมูล) (กำหนดการโครงการ)

2.การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
   2.1 หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ / (เอกสาร)(เอกสาร2) (รายชื่อ) (หนังสือเวียน)
   2.2 หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย /(เอกสาร)
   2.3 หนังสือเชิญวิทยากร /(เอกสาร)

3.การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
                 3.1 แจ้งแผน
พัฒนาบุคลากรเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 (เอกสาร) ( เอกสาร2) (แจ้งแผน)

                 3.2  หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ฯ (เอกสาร)
                 3.3  หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (เอกสาร)
                 3.4  สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม) (เอกสาร) (เอกสาร)
                 3.5  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 / 2563  (เอกสาร)
                        " การใช้งานระบบ e - Movement ที่พัฒนาและประบปรุงใหม่สำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง "
                 3.6  เนื้อหาการฝึกอบรม 
การใช้งานระบบ e - Movement ที่พัฒนาและประบปรุงใหม่สำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง  (เอกสาร) (เนื้อหา1) (เนื้อหา2) (เนื้อหา3) (เนื้อหา4) (เนื้อหา5)

                 3.7  ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาพกิจกรรม 1)  (ภาพกิจกรรม 2 )

  4.มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
                 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบประเมินความพอใจ)
                 4.2 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง (แบบทดสอบ 1)(แบบทดสอบ 2)

                 4.3 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง (สรุปผลความรู้ก่อน-หลัง)
                 4.4 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (แบบประเมิน1)(แบบประเมิน2)
                 4.5 สรุปผลแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบ้ติงาน (สรุปผลติดตามการนำไปใช้

        5.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การใช้งานระบบ e - Movement ที่พัฒนาและประบปรุงใหม่สำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง"

                 5.1 การแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน (ความคิดเห็น)

        6.บันทึกสรุปบทเรียน
                 6.1 สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สรุปผลความคิดเห็น)