การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

1.แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565  แผน(Excel_IDP2_2565)  ผล(IDP2_2565)

2.การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  2.1 หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ (หนังสือแจ้ง)
  2.2 หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย (หนังสือแจ้ง)
  2.3 หนังสือเชิญวิทยากร (หนังสือเชิญ

3.การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
                 3.1 แจ้งแผน
พัฒนาบุคลากรเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 (แจ้งแผน) (ประกาศIDP)

                 3.2  หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ฯ (โครงการ)
                 3.3  หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (คณะทำงาน)
                 3.4  สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม
                 3.5  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 / 2565  
                "เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
" (แผนปฎิบัติ)
                 3.6  เนื้อหาการฝึกอบรม  (เนื้อหา 1)

                  3.7  ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาพกิจกรรม

4.มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
                 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบประเมิน)
                 4.2 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง  (แบบทดสอบ1) (แบบทดสอบ2
(แบบทดสอบ3)

                 4.3 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง (สรุปคะแนน)

                 4.4 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   (ติดตามการใช้งาน

                 4.5 สรุปผลแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบ้ติงาน (สรุปการนำไปใช้ประโยชน์)

5.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

                 5.1 การแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน (ความคิดเห็น)       

6.บันทึกสรุปบทเรียน

                 6.1 สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (สรุปผลจากบทเรียน)