รอบการประเมิน 2567 แผนการอบรม

รอบการประเมิน  2567 ผลการอบรม

  • ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  • หลักฐานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP 4