ประวัติสำนักงาน :

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2534  ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนถีนานนท์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  บนพื้นที่
12  ไร่  2 งาน  บริเวณที่ทำการของหน่วยพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขอใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
กาฬสินธุ์และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  3  กิโลเมตร

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ติดต่อได้ที่ :

ตั้งอยู่ที่ : ถนนถีนานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
โทรศัพท์ : 043-811535
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://pvlo-kls.dld.go.th/webnew/index.php/th/
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

ทำเนียบ :                                                       

                                                ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  

ลำดับ             ชื่อ-สกุล                      ปี
1 นายสันทัด   พันธุบรรยงก์ 1 ธ.ค. 2490 - 1 ก.ค. 2493
2 รต.ประยูร   บุญมงคล 2 ก.ค. 2493 - 29 พ.ย. 2494
3 นายปลด   เดชอนันต์ 1 ธ.ค. 2494 - 1 ต.ค. 2496
4 นายเจือ   เลขะวัฒนะ 2 ต.ค. 2496 - 1 ส.ค. 2497 
5 นายทำนุ   อรัณยะนาค 1 ก.ย. 2497 - 1 ก.ค. 2503
6 นายปลด   เดชอนันต์ 2 ก.ค. 2503 - 1 พ.ย. 2508
7 นายสวรรค์   สฤษดิกุล 1 ธ.ค. 2508 - 30 เม.ย. 2520
8 นายเสร็จ   ศรีบุญลือ 1 พ.ค. 2520 - 30 ก.ย. 2523
9 นายพิณ   ยอดเพชร 16 ธ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2525
10 นายอินทร์   วงค์ดี(รก.) 1 ต.ค. 2525 - 3 พ.ย. 2525
11 นายประยงค์   แนบเกษร 4 พ.ย. 2525 - 1 มิ.ย. 2529
12 ประกิจ   จงวัฒนากุล 2 มิ.ย. 2529 - 13 พ.ย. 2531
13 นายจำนง   ทัพเพ็ชร 14 พ.ย. 2531 - 6 ม.ค. 2533
14 นายธม   กาญจนอัครเดช 7 ม.ค. 2533 - 7 ม.ค. 2539
15 นายไพรัตน์   เอื้ออารีย์ 29 ม.ค. 2539 - 21 พ.ย. 2540
16 นายองอาจ   พรหมศร 3 ธ.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2544
17 นายประชา   อัศวเมธา 1 ต.ค. 2544 - 25 ธ.ค. 2546
18 นายประหยัด   เรเชียงแสน(รก.) 26 ธ.ค. 2546 - 30 ม.ค. 2548
19 นายประหยัด   เรเชียงแสน 31 ม.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2559
20 นายวันชัย   ถวิลไพร 1 ต.ค. 2559 - 30 กย. 2561
21 นายสุทิน  กาญจนรัช 20 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน