ข้าราชการ             จำนวน    51   ราย
ลูกจ้างประจำ         จำนวน     1    ราย
พนักงานราชการ    จำนวน    23    ราย     
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  จำนวน  28  ราย
จ้างเหมาบรการช่วยงานด้านสัตวแพทย์  จำนวน    1  ราย
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์        จำนวน    1  ราย
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน    1  ราย

คลิกอ่านรายละเอียด