คลิบวิดีโอ: การอบรมเกษตรกรโครงการ Kalasin Green Maket จังหวัดกาฬสินธุ์