คลิบวิดีโอ: ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย