วิดีทัศน์:  Kalasin Open Home ด้านการเกษตร  ภายใต้แนวคิด  " เมืองกะสิน  บ่อึดแนวกิน "