คลิบวิดีโอ: การรับมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอห้วยเม็ก