วิดีทัศน์: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์