วิดีทัศน์: การช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์_สัปดาห์ที่ 1