เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์  จังหวัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ประชุมส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ     ณ บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ดังแสดงในภาพ
{AG}131{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: สุบรรณ  วุ้นสีแซง/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร