เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา บ้านห้วยเตย ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}132{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร