เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2560 เวลา 8.30 น. สนง.ปศจ.กส ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2560 ณ โรงเรียนบ้านโพนสวางพิทยาคม  บ้านโพนสวาง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}130{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นิรุตต์  ศรีสร้อย/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร