เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2559  เวลา  11.00  น. ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  นายวันชัย  ถวิลไพร  ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน  บ้านดงกล้วย  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

{AG}108{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ:โกศล  รักสกุล/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายวันชัย  ถวิลไพร