เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2559  เวลา  18.30 น. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์                                                 

ดังแสดงในภาพ
{AG}109{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสริทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร