วันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์    ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ครั้งที่ 7/2560  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร