วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางพูนสิน  ไชยรัตน์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์  ที่ยื่นขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK) ชนิด ไก่ เป็ด และหมู


ดังแสดงในภาพ


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร