เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ในสัตว์ปีกเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}133{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร