เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  2559  เวลา  10.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   ร่วมกับสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  กรณีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}110{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: โกศล   รักสกุล
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร