เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2559  เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2560  ณ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์

 ดังแสดงในภาพ
{AG}111{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นพดล  สมัตถะ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร