เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯจัดฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากร(IDP) ตามตัวชี้วัดรายบุคคลรอบที่ 1/2560

ดังแสดงในภาพ
{AG}114{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: โกศล   รักสกุล
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร