เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2560

ดังแสดงในภาพ
{AG}116{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: สุบรรณ  วุ้นสีแซง
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร