เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   อบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาปศุสัตว์ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2560 

ดังแสดงในภาพ
{AG}117{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: สุบรรณ   วุ้นสีแซง
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร