เมื่อวันที่่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม  ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2556


จัดฝึกอบรมเรื่อง การแก้ไขปัญหากลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (นายบวร พลเทพ) บ้านเลขที่ 380  หมู่ที่ 1 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ราย

{vsig}/pic/12/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน