เมื่อวันที่่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม  ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2556


จัดฝึกอบรมเรื่อง การแก้ไขปัญหากลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศ ณ โรงเรียนปศุสัตว์ชุมชนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

{vsig}/pic/11/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน