เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 -14.00 น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2556 โดยมีนายประหยัด เรเชียงแสน ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรม

 

ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กำหนดแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของปศุสัตว์จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ประกอบด้านความสามารถที่ต้องพัฒนา คือ 1.ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามร่าง พ.ร.บ.โรงฆ่าสัตว์ฉบับใหม่ 2.หลักสูตรการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัด 

{vsig}/pic/10/{/vsig}    

ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์็และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน