เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2560  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานที่ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์  จำนวน  16  กลุ่ม  5  อำเภอ ได้แก่อำเภอเขาวง, อำเภอ           กุฉินารายณ์, อำเภอท่าคันโท, อำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอคำม่วงฯ

ดังแสดงในภาพ
{AG}129{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: วิวัฒน์   นิลสุข / รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร